วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย การปรับการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. เป็นระบบการศึกษาทางไกล (On air/ Online/ On Hand/ On Demand) ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มกราคม 2565

ประกาศวิทยาลัย ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการปรับการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. เป็นระบบการศึกษาทางไกล (On air/ Online/ On Hand/ On Demand) เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มกราคม 2565