วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กิจกรรมของวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง กับ สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้วประเทศไทย (PMAT)

วันที่ 18 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่าง ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม ประธานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผม เสริมสวย และความงามนานาชาติ (IHNF) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง กับสมาคมนักออกแบบตกแต่งติ้วประเทศไทย (PMAT) ทั้งนี้ เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน รองรับสถานการณ์ปัญหาว่างงาน ยกระดับรายได้ของประชาชน และผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โดยมีนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในนาม อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม กล่าวแสดงความยินดี และแสดงวิสัยทัศน์

ใส่ความเห็น