วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินตนเองโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารรายงานผลการประ

Read More
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียลไทม์

ประกาศวิทยาลัยสารพัด

Read More
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียลไทม์

ประกาศ วิทยาลัยฯ เรื

Read More
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียลไทล์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ประกาศวิทยาลัย

(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียลไทล์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดร

Read More