วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

วิชา งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
จำนวน 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท
แผนกวิชา ช่างยนต์
เปิดสอน ระบบปกติ วันจันทร์ – ศุกร์

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล
2.เลือกเตรียมใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล
3.ตรวจสภาพซ่อมแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือกำหนด
4.วางแผนบริการเครื่องยนต์ดีเซลเชิงธุรกิจโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน