วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานซ่อมรถจักรยานยนต์

วิชา งานซ่อมรถจักรยานยนต์
จำนวน 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 310 บาท
แผนกวิชา ช่างยนต์
เปิดสอน ระบบปกติ วันจันทร์ – ศุกร์

สมรรถนะรายวิชา

1.ใช้เครื่องมือในงานซ่อมรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.ถอด-ประกอบ ตรวจสอบและบริการชิ้นส่วนเครื่องยนต์ตามมาตรฐานคู่มือซ่อม
3.ถอด-ประกอบ ตรวจซ่อมและบริการ ระบบหลือลื่น ระบบระบายความร้อน และระบบส่งกำลังตามมาตรฐานคู่มือซ่อม
4.ถอด-ประกอบ ตรวจซ่อมและบริการระบบน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานคู่มือซ่อม
5.ถอด-ประกอบ ตรวจสอบและบริการระบบจุดระเบิด และวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานคู่มือซ่อม
6.ถอด-ประกอบ ตรวจสอบและบริการระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนักตามมาตรฐานคู่มือซ่อม และประมาณราคาบริการงานซ่อม

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน