วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์

วิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
จำนวน 75/75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน ครูมงคล
แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์

คำอธิบายรายวิชา

งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า การใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมในต้าแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ การเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น การเริ่มต้น การอาร์ค การเดินแนวเชื่อม ท่าราบ ท่าขนานนอน ท่าตั้ง และท่าเหนือศีรษะ

งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ การเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส ขึ้นรูปโลหะแผ่น โลหะรูปพรรณและการสร้างอุปกรณ์การจับยึดการวัดขนาดและอ่านแบบชิ้นงานผลิตภัณฑ์ ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ในเชิงธุรกิจปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ และปลอดภัยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้