ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวนิตยา ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวบุผา กองกลิ่น
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.นันทพงศ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์

นางสาวปรารถนา เอกอำพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป สาขาบางพลี

งานบุคลากร

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ
หัวหน้างานบุคลากร

นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวอรยา ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาววันเพ็ญ มีสว่าง
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร สาขาบางพลี

งานการเงิน

นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวขนิษฐา เรืองเดช
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางวาสนา ภักดีรัตนมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

งานการบัญชี

นางทักษิณา เมืองเกลี้ยง
หัวหน้างานการบัญชี

นางชวนชม รุ่งเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

งานพัสดุ

นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
หัวหน้างานพัสดุ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางรุ่งนภา สุบินนิมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางวาสนา พิศวง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ สาขาบางพลี

นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

นายไพทูล กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

นายปัญญา อาดัม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

นายชัชวาลย์ อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

งานอาคารสถานที่

นายวรวุฒิ มกรเสน
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายมงคล ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุธน กิมิพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายทิชชา วิริยะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ สาขาบางพลี

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายทองใบ ขุนทอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางลำพึง กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ สาขาบางพลี

นางอนุ ริมแจ้ง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นางกาญจนา อำนวยพรพิทักษ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นายเสรี จูมเกตุ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นายขิน แบ่งเพชร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นายภาคภูมิ จุปะมัดถา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

งานทะเบียน

นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
หัวหน้างานทะเบียน

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวอรษา บุญมั่นณิชชา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางอภิชญา จูมเกตุ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


งานประชาสัมพันธ์

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายสุธน กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกพร น้อยทรง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์