ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป สาขาบางพลี

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์

นางสาวปรารถนา เอกอำพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปุญชิดา ลิ้มรัตนศิลป์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นางสาวบุผา กองกลิ่น
หัวหน้างานบุคลากร

นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร สาขาบางพลี

นางสาววันเพ็ญ มีสว่าง
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางสาวรัชเกล้า สินเทียน
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวขนิษฐา เรืองเดช
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางวาสนา ภักดีรัตนมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

งานการบัญชี

นางทักษิณา เมืองเกลี้ยง
หัวหน้างานการบัญชี

นางชวนชม รุ่งเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

งานพัสดุ

นายวรวุฒิ มกรเสน
หัวหน้างานพัสดุ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางรุ่งนภา สุบินนิมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (สาขาบางพลี)

นางวาสนา พิศวง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวพรนิภา จอมเกาะ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

นายไพทูล กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

นายปัญญา อาดัม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

นายชัชวาลย์ อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานขับรถ

งานอาคารสถานที่

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายทิชชา วิริยะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุธน กิมิพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวรวุฒิ มกรเสน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายศุภเดช เมืองเงิน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ สาขาบางพลี

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายทองใบ ขุนทอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายขิน แบ่งเพชร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นายภาคภูมิ จุปะมัดถา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นางอนุ ริมแจ้ง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นางกาญจนา อำนวยพรพิทักษ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ นักการภารโรง

นางลำพึง กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (สาขาบางพลี)

งานทะเบียน

นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวอรษา บุญมั่นณิชชา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกพร น้อยทรง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสุธน กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวปุญชิดา ลิ้มรัตนศิลป์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์