ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ


นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายศุภเดช เมืองเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ ร.ต.นันทพงษ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายทิชชา วิริยะธรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวศิรินภา เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกนกพร น้อยทรง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายดนัย หล้าพรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นางสาวกนกพร น้อยทรง
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวสุพัชรินทร์ เสียงประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายระพีพัฒน์ ศรีษะ
หัวหน้างานปกครอง

นายทิชชา วิริยะธรรม
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

ว่าที่ ร.ต. หญิงปทุมมา เพ็งวิชัย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายศุภเดช เมืองเงิน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายปัญญา อาดัม
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายชัชวาลย์ อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางปุณชิดา ลิ้มรัตนศิลป์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายศุภเดช เมืองเงิน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวศิรินภา เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วง
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุพัชรินทร์ เสียงประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางปุณชิดา ลิ้มรัตนศิลป์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสุพัชรินทร์ เสียงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางทักษิณา เมืองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน