ฝ่ายวิชาการ


นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายสุธน กิมิพันธ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาต่างๆ


นายณรงศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

นางสุทธภา เจริญสุข
หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายอภิชาต พุ่มประทีป
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวบุผา กองกลิ่น
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุพัชรินทร์  เสียงประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางกัญญาณัฐ  เอี่ยมสุรนันท์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

นายภูริชภูมิ  สิงห์ด้วง
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์

นายวรวุฒิ มกรเสน
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

นางกาญจนา  ปันจันทึก
หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยและเทคโนโลยีความงาม

นางสาวรัชเกล้า สินเทียน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อสตรี

นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตาสหกรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ


นางสาวบุญญาพร อวนศรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวพรนิภา จอมเกาะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานสื่อการเรียนการสอน