ฝ่ายวิชาการ


นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายดนัย หล้าพรม
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายสุธน กิมิพันธ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาต่างๆ


นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

นางสุทธภา เจริญสุข
หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง


หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายอภิชาต พุ่มประทีป
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นางณัฐธิดา ปานม่วง
หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวบุผา กองกลิ่น
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์

นายวรวุฒิ มกรเสน
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

นางกาญจนา  ปันจันทึก
หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยและเทคโนโลยีความงาม

นางสาวรัชเกล้า สินเทียน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อสตรี

นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตาสหกรรม

นายทิชชา วิริยะธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ


นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางอภิชญา จูมเกตุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวปุณชิดา ลิ้มรัตนศิลป์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ งานสื่อการเรียนการสอน