ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
หัวหน้างานวางแผนฯ

นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสุทธภา เจริญสุข
หัวหน้างานวิจัยฯ

นายวรวุฒิ มกรเสน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นายสหยศ เจริญวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

นางสาวชนาภา โตภู่
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

งานความร่วมมือ

นางสาวรัชเกล้า สินเทียน
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางกาญจนา ปันจันทึก
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางสาวอรยา ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

นายสหยศ เจริญวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

นางสาวชนาภา โตภู่
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางณัฐธิดา ปานม่วง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมมา เพ็งวิชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

นางสาวปรียานุช แสงอาเฉียน
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมมา เพ็งวิชัย
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางณัฐธิดา ปานม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวปรียานุช แสงอาเฉียน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ