ผู้บริหาร

นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวนิตยา ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร