เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 149

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 149 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

วันเสาร์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
เริ่มเรียนค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานเสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี751,2002111
2งานคุ้กกี้ครูวิสาข์301,2001515

วันอาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
เริ่มเรียนค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานบำรุงรักษารถยนต์ครูณรงศักดิ์305 มิ.ย. 651,200156
2งานปรับอากาศรถยนต์ครูณรงศักดิ์301,2001515
3การประยุกต์โซล่าเซลล์เชิงการเกษตรครูสุธน305 มิ.ย. 651,200156
4งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังครูวรพล305 มิ.ย. 651,20015เต็ม
5งานซ่อมเครื่องปรับอากาศครูวรพล3017 ก.ค. 651,2001510
6งานจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูจุรีรัตน์301,2001515
7งานตัดผมชาย*ครูกาญจนา755 มิ.ย. 651,20021เต็ม
8งานตัดผมชาย(สาขาบางพลี)*ครูระพีพัฒน์755 มิ.ย. 651,2002121
9งานสระผม-เซทผมครูสมพร751,2002121
10งานกระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี7515 พ.ค. 651,2002112
11การตลาดออนไลน์ครูพรทิพย์307501515
12งานคุ้กกี้ครูวิสาข์301,2001515

วันเสาร์-วันอาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
เริ่มเรียนค่าเรียนจำนวนรับอีก
1การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้ว*ครูธินากร751,2002121

หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม