เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระบบปกติ รุ่นที่ 149

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 149 ระบบปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

สาขาปากน้ำ
(ข้อมูลล่าสุด 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.28น.)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานซ่อมรถจักรยานยนต์ครูอำนวย150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
2
เต็ม
2งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครูศักดิ์75เช้า16015เต็ม
3งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครูอภิชาต150เช้า31015เต็ม
4งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ครูมงคล75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
14
13
5งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าครูวรพล75/75เช้า320154
7งานเครื่องปรับอากาศครูวรพล150ค่ำ31015เต็ม
8งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้านจัดพิมพ์เอกสาร MS-Window Wordครูณัฐธิดา150
150
เช้า
ค่ำ
760
760
20
20
17
20
9งานมาลัยมงคลครูจุรีรัตน์75เช้า1602020
10งานพวงกุญแจผ้าและที่ครอบลูกกุญแจครูภูริชภูมิ150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
14
19
11งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม*ครูระพีพัฒน์150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
3
9
12งานสระผม-เซทผม/งานนวดหน้า-แต่งหน้าครูทักษิณา75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
1
7
13งานตัดผมชาย*ครูกาญจนา150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็ม
2
14งานเสื้อเบื้องต้น/กระโปรงเบื้องต้นครูรัชเกล้า75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
เต็ม
15
15การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครูภิญญดา150ค่ำ3102018
16การตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมครูภิญญดา150เช้า310202
17งานพาย พัฟ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไปครูสุรีพร150
150
เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็ม
10
18งานอาหารไทย/ขนมไทยครูวิสาข์75/75
75/75
เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
3
4
19การตลาดออนไลน์ครูพรทิพย์75เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
4
9
20การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้ว*ครูธินากร75เช้า-
บ่าย
1,2002121
21งานลีลาศครูเชษฐา75ค่ำ1,2002121

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1งานตัดผมชาย*ครูเมธัส75เช้า1,20021
2งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม*ครูเมธัส75เช้า1,20021

หมายเหตุ * มีค่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม