เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 148

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 148 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

วันเสาร์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
เริ่มเรียนค่าเรียนจำนวน
1งานซ่อมเครื่องปรับอากาศครูวรพล305 ก.พ. 651,20015
2งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กครูวรพล3012 มี.ค. 651,20015
3งานเสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี751,20021
4การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้วครูธินากร751,20021

วันอาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
เริ่มเรียนค่าเรียนจำนวน
1งานบำรุงรักษารถยนต์ครูศุภเดช301,20015
2งานปรับอากาศรถยนต์ครูศุภเดช301,20015
3การประยุกต์โซล่าเซลล์เชิงการเกษตรครูสุธน301,20015
4งานซ่อมพัดลมไฟฟ้าครูสุธน301,20015
5งานซ่อมเครื่องปรับอากาศครูวรพล306 ก.พ. 651,20015
6งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กครูวรพล3013 มี.ค 651,20015
7งานจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูจุรีรัตน์301,20015
8งานตัดผมชายครูกาญจนา751,20021
9งานตัดผมชาย(สาขาบางพลี)ครูระพีพัฒน์751,20021
10งานสระผม-เซทผมครูสมพร751,20021
11การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้วครูธินากร751,20021
12งานกระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี751,20021
13การตลาดออนไลน์ครูพรทิพย์301,20015
14กัวซาบำบัดครูพรทิพย์301,20015