เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระบบปกติ รุ่นที่ 148

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 148 ระบบปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สาขาปากน้ำ (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 18 มกราคม 2565)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานตรวจซ่อมระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์ครูอำนวย75เช้า
ค่ำ
160155
13
2งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศครูวรพล75เช้า1601512
3งานติดตั้งและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าครูวรพล75ค่ำ1601511
4งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครูศักดิ์75เช้า160153
5งานเครื่องมือกลเบื้องต้นครูกรีพล75ค่ำ1601515
6งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิกแบบเวคเตอร์ครูณัฐธิดา75เช้า
บ่าย
38020
20
16
20
7งานมาลัยมงคลครูจุรีรัตน์75เช้า1602020
8งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าครูภูริชภูมิ60เช้า
บ่าย
1302020
19
9งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมครูกาญจนา75เช้า
ค่ำ
160204
8
10งานซอยผม-ดัดผมครูทักษิณา75เช้า
ค่ำ
1602010
13
11งานตัดผมชายครูระพีพัฒน์75เช้า
ค่ำ
160207
16
12งานเสื้อสมัยนิยมครูรัชเกล้า75เช้า
บ่าย
1602011
9
13การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครูภิญญดา75เช้า1602012
14การตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมครูภิญญดา75บ่าย160208
15อาหารเกาหลีครูสุรีพร75เช้า
ค่ำ
160207
16
16อาหารไทยครูวิสาข์75เช้า
ค่ำ
1602016
19
17การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้วครูธินากร75เช้า
บ่าย
1,2002120
18งานลีลาศครูเชษฐา75ค่ำ1,2002120

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ครูอภินันท์75เช้า
ค่ำ
16015
2งานเกล้าผม-ถักเปียครูวิชชญาภาณ์75เช้า
ค่ำ
16020
3งานตัดผมชายครูเมธัส75เช้า1,20021
4งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมครูเมธัส75เช้า1,20021