เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระบบปกติ รุ่นที่ 148

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 148 ระบบปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

สาขาปากน้ำ (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานตรวจซ่อมระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์ครูอำนวย75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
15
15
เต็ม
เต็ม
2งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศครูวรพล75เช้า16015เต็ม
3งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าครูวรพล75ค่ำ16015เต็ม
4งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครูศักดิ์75เช้า16015เต็ม
5งานเครื่องมือกลเบื้องต้นครูกรีพล75ค่ำ1601514
6งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิกแบบเวคเตอร์ครูณัฐธิดา75
75
เช้า
ค่ำ
380
380
20
20
6
16
7งานมาลัยมงคลครูจุรีรัตน์75เช้า1602018
8งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าครูภูริชภูมิ60
60
เช้า
บ่าย
130
130
20
20
11
16
9งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมครูกาญจนา75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
เต็ม
5
10งานซอยผม-ดัดผมครูทักษิณา75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
เต็ม
เต็ม
11งานตัดผมชายครูระพีพัฒน์75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
เต็ม
เต็ม
12งานเสื้อสมัยนิยมครูรัชเกล้า75
75
เช้า
บ่าย
160
160
20
20
7
2
13การตัดเย็บกระเป๋าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครูภิญญดา75เช้า160205
14การตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมครูภิญญดา75บ่าย16020เต็ม
15อาหารเกาหลีครูสุรีพร75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
เต็ม
7
16อาหารไทยครูวิสาข์75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
20
20
3
12
17การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้วครูธินากร75เช้า-
บ่าย
1,2002117
18งานลีลาศครูเชษฐา75ค่ำ1,2002119

สาขาชุมชนบางพลีเมืองใหม่

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
ภาคค่าเรียนจำนวน
1เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ครูอภินันท์75เช้า
ค่ำ
16015
2งานนวดหน้า-แต่งหน้าครูวิชชญาภาณ์75เช้า
ค่ำ
16020
3งานตัดผมชายครูเมธัส75เช้า1,20021
4งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมครูเมธัส75เช้า1,20021