เปิดรับสมัคร การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอและต่อใบอนุญาตขับรถ

โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
เปิดรับสมัคร การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอและต่อใบอนุญาตขับรถ วันเสาร์
ผู้ผ่านการอบรมรับหนังสือรับรองและสามารถนำไปยื่นสอบได้ที่สำนักงานขนส่งฯ ทั่วประเทศ

รายละเอียด
จำนวน
(ชั่วโมง)
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
หลักสูตรที่ 1การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต(ส่วนบุคคลชั่วคราว)5500
หลักสูตรที่ 2การอบรมสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาต(ส่วนบุคคล/ขาดเกิน 1 ปี)2300
หลักสูตรที่ 3การอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต(ส่วนบุคคล/ต่อปกติ)1150

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โทร.02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน
รับสมัครทุกวันตามเวลาราชการ 08.00 – 16.30 น.