หน้าหลัก    ข่าวสาร    สาขางาน/แผนกวิชา    งานประชาสัมพันธ์    ข้อมูลสารสนเทศ    งานทะเบียน    Downloads
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรากำลังจะย้าย WEBSITE ใหม่ขออภัยขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

รายการหลัก
  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  ผังผู้บริหาร
  หลักสูตรการสอน
  งบประมาณ/การเงิน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  บุคลากร
  ครุภัณฑ์
  อาคารสถานที่
  ข้อมูลนักเรียน
   บอรด๋งานประกันคุณภาพ
eDLTV


โครงการeDLTV พัฒนาอาชีพ

สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ :
ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้ :
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :

เว็บลิ้งค์


 


 
 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
 
 
 
 ระบบSCANเวลาเข้า-ออก 
       
 
เวปไซด์ของครูในวิทยาลัย

spkpoly__ON FACEBOOK


ระบบรายงานการเงิน
และผลการเรียน
ถามมา - ตอบไป
งานติดตั้งจานดาวเทียม โดยครูศักดิ์
ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยครูปกรณ์
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยครูประวิทย์
ซ่อมจักรยานยนต์ โดยครูอำนวย
งานอลูมิเนียม  โดยครูดำรงค์
โหราศาสตร์  โดยครูพีระพล
CAD เครื่องมือกล โดยครูสุทธภา
ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าโดยครูปรินทร
เครื่องปรับอากาศ โดยครูสมบัติ

บำรุงรักษายานยนยต์ โดยครูณรงศักดิ์
ปรึกษางานก่อสร้างโดยครูพูนศักดิ์
งานความร่วมมือและทวิภาคีโดยครูดำรงค์
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
 พ.ร.บ.เงืนเดือน,เงืนประจำตำแหน่ง 
 สวัสดิการรักษาพยาบาล
 ระเบียบการบริหารสถานศึกษา2552 
 ระเบียบการเบิกค่าสอนพิเศษ2550
แบบฟอร์มโครงงานนักศึกษา
 ตัวอย่างการเขียนโครงงาน
สื่อการสอน Online

วิจัยภายในวิทยาลัย
งานความร่วมมือและทวิภาคี
ศิษย์เก่าดีเด่น

      ศิษย์เก่าดีเด่น
Online Security
      
QRcode.spkpoly
 
uu
ข้อมูลสารสนเทศ - หลักสูตรการเรียนการสอน
รายละเอียด

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน


            วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด  วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
            1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
            2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
            3)  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลากหลาย
 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


             จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ใน 2 ประเภทวิชา รวม 5 สาขาวิชา (6 สาขางาน) ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี ดังนี้

             1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน 4 สาขาวิชา รวม 5 สาขางาน
                   1.1)  สาขาวิชาเครื่องกล   -  สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
                                                 -  สาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
                   1.2)  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง    -  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
                   1.3)  สาขาวิชาโลหะการ   -  สาขางานเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี)
                   1.4)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปกติ)
             2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน 1 สาขาวิชา  รวม  1 สาขางาน
                   2.1)  สาขาวิชาพณิชยการ  -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ)

 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


             จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 ใน 2 ประเภทวิชา
รวม 6 สาขาวิชา ทั้งภาคสมทบ และ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

             1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน 3 สาขาวิชา
                   1.1)  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (เทียบโอนฯ)
                   1.2)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต (เทียบโอนฯ)
                   1.3)  สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า (เทียบโอนฯ)
             2)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   เปิดสอน 3 สาขาวิชา
                   2.1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน (เทียบโอนฯ)
                   2.2)  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอนฯ)
                   2.3)  สาขาวิชาการตลาด (ภาคสมทบ)

 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลากหลาย


             จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลากหลาย ตั้งแต่ 30-150 ชั่วโมง เปิดสอนภาคเรียนละ 
2 รุ่น (4 รุ่น/ปีการศึกษา) ใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ 50 วันทำการ โดยเปิดสอน 4 ประเภทวิชา รวม 14 แผนกวิชา 
ดังนี้
             1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน 7 แผนกวิชา
                   1.1)  แผนกวิชาช่างยนต์
                   1.2)  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
                   1.3)  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
                   1.4)  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
                   1.5)  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                   1.6)  แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
                   1.7)  แผนกวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง
             2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน 2 แผนกวิชา
                   2.1)  แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
                   2.2)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             3)  ประเภทวิชาคหกรรม   เปิดสอน 4 แผนกวิชา
                   3.1)  แผนกวิชาอาหาร-ขนม
                   3.2)  แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
                   3.3)  แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
                   3.4)  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
             4)  ประเภทวิชาศิลปกรรม   เปิดสอน 1 แผนกวิชา
                   4.1)  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์

      
            ท่านสามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่หัวข้อ สาขางาน/แผนกวิชา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานทะเบียน โทรศัพท์ 02-395-3935, 02-395-4055 ต่อ 131 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30-20.00 น.
 
 
 วันที่: 07/04/2009 @ 16:28:09
CopyRight © 2009 spkpoly.ac.th วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 274ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์   0-2395-3935, 0-2395-4055 โทรสาร  ต่อ 118
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0-2315-1288