เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
 
            วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
            1)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี
            2)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
            3)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
            4)  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น


1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี

          สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 6 สาขางาน  ดังนี้
             1.1) สาขางาน ยานยนต์                                          

             1.2) สาขางาน เครื่องมือกล                            
             1.3) สาขางาน โครงสร้าง                                            
             1.4) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง  
             1.5) สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์  
             1.6) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ               

 
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

           สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 1 สาขางาน  ดังนี้
             2.1) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง   


3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ

           สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 5 สาขางาน  ดังนี้
             3.1) สาขางาน เทคนิคยานยนต์
             3.2) สาขางาน การบัญชี    
             3.3) สาขางาน อาหารและโภชนาการ
             3.4) สาขางาน การจัดการทั่วไป

 
4
.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนหลายสาขางาน
           จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายสาขางาน ตั้งแต่ 30-450 ชั่วโมง เปิดสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น (4 รุ่น/ปีการศึกษา) ใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ 50 วันทำการ โดยเปิดสอน 4 ประเภทวิชา รวม 14 แผนกวิชา ดังนี้

             1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน 5 แผนกวิชา
                   1.1)  แผนกวิชาช่างยนต์
                   1.2) 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
                   1.3)  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                   1.4)  แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
                   1.5)  แผนกวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง
             2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน 2 แผนกวิชา
                   2.1)  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)
                   2.2)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             3)  ประเภทวิชาคหกรรม   เปิดสอน 4 แผนกวิชา
                   3.1)  แผนกวิชาอาหาร-ขนม
                   3.2)  แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
                   3.3)  แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
                   3.4)  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
             4)  ประเภทวิชาศิลปกรรม   เปิดสอน 1 แผนกวิชา
                   4.1)  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์  (งานจัดดอกไม้สด งานแกะสลักผักผลไม้)
                   4.2)  แผนกวิชาโหราศาสตร์ (งานพยากรด้วยการอ่านเส้นลายมือ)

 

        >>>รายละเอียดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ<<<

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1.  เงินค่าชุดสมัคร 100  บาท 
2.  วุฒิการศึกษาเดิม(ตัวจริง)พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ 
4.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
5.  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน  3 รูป 
 รับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

  

 

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา