เมนูหลัก
 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
 
            วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ระบบทวิภาคี  และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
            1)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี
            2)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
            3)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
            4)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี

          สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 6 สาขางาน  ดังนี้
             1.1) สาขางาน ยานยนต์                                          

             1.2) สาขางาน เครื่องมือกล                            
             1.3) สาขางาน โครงสร้าง                                            
             1.4) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง  
             1.5) สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์  
             1.6) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ               

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

          สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 2 สาขางาน  ดังนี้
             2.1) สาขางาน ธุรกิจสถานพยาบาล   

                     (ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์)
             2.2) สาขางาน การจัดการด้านความปลอดภัย

                     (ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทกัสฯ)

3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

           สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 7 สาขางาน  ดังนี้
             3.1) สาขางาน เทคนิคยานยนต์   
             3.2) สาขางาน อุตสาหกรรมการผลิต   
             3.3) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง   
             3.4) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
             3.5) สาขางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์       
             3.6) สาขางาน การจัดการทั่วไป                        
             3.7) สาขางาน เทคโนโลยีความงาม   

4.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

           สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 5 สาขางาน  ดังนี้
             4.1) สาขางาน เทคโนโลยีความงาม    
             4.2) สาขางาน ธุรกิจสถานพยาบาล    
                     (ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์)
             4.3) สาขางาน การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
                     
(ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส)
             4.4) สาขางาน การจัดการทั่วไป
                     (ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนเดินเรือสากล,โรงเรียนบราเทอร์ฯ)
             4.5) สาขางาน เทคนิคยานยนต์    
                     (ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนเดินเรือสากล,โรงเรียนบราเทอร์ฯ)

 5.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนหลายสาขางาน
           จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายสาขางาน ตั้งแต่ 30-450 ชั่วโมง เปิดสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น (4 รุ่น/ปีการศึกษา) ใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ 50 วันทำการ โดยเปิดสอน 4 ประเภทวิชา รวม 14 แผนกวิชา ดังนี้

             1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน 5 แผนกวิชา
                   1.1)  แผนกวิชาช่างยนต์
                   1.2) 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
                   1.3)  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                   1.4)  แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
                   1.5)  แผนกวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง
             2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน 2 แผนกวิชา
                   2.1)  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)
                   2.2)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             3)  ประเภทวิชาคหกรรม   เปิดสอน 4 แผนกวิชา
                   3.1)  แผนกวิชาอาหาร-ขนม
                   3.2)  แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
                   3.3)  แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
                   3.4)  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
             4)  ประเภทวิชาศิลปกรรม   เปิดสอน 1 แผนกวิชา
                   4.1)  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์

     

      >>>รายละเอียดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ<<<

      

 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน

โทรศัพท์ 02-395-3935, 02-395-4055 ต่อ 131
ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30-20.00 น.


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา