ข้อมูลหลักสูตร

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

 

     วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี  และภาคสมทบ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนหลายสาขางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

                           1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ระบบทวิภาคี

                           2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ระบบทวิศึกษา

                           3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    ระบบทวิภาคี

                           4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    ภาคสมทบ

                           5) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระบบทวิภาคี   สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน  รวม 6 สาขางาน  ดังนี้

                          1.1) สาขางาน ยานยนต์

                          1.2) สาขางาน เครื่องมือกล

                          1.3) สาขางาน โครงสร้าง

                          1.4) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                          1.5) สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

                          1.6) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระบบทวิศึกษา   สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน  รวม 3 สาขางาน  ดังนี้

                          2.1) สาขางาน ยานยนต์

                          2.2) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                          2.3) สาขางาน อาหารและโภชนาการ

 3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระบบทวิภาคี   สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน  รวม 3 สาขางาน  ดังนี้

                          3.1) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม

                          3.2) สาขางาน อาหารและโภชนาการ

                          3.3) สาขางาน การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ภาคสมทบ   สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน  รวม 3 สาขางาน  ดังนี้

                          4.1) สาขางาน เทคนิคยานยนต์

                          4.2) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม

                          4.3) สาขางาน การจัดการทั่วไป

5) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายสาขางาน ตั้งแต่ 30-450 ชั่วโมง เปิดสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น (4 รุ่น/ปีการศึกษา) ใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ 50 วันทำการ โดยเปิดสอน 4 ประเภทวิชา รวม 12 แผนกวิชา ดังนี้ 

                          5.1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

                                           5.1.1) แผนกวิชาช่างยนต์

                                           5.1.2) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

                                           5.1.3) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                                           5.1.4) แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

                                           5.1.5) แผนกวิชาเขียนแบบก่อสร้าง

                          5.2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                                           5.2.1) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                           5.2.2) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)

                          5.3) ประเภทวิชาคหกรรม

                                           5.3.1) แผนกวิชาอาหาร-ขนม

                                           5.3.2) แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี

                                           5.3.3) แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

                                           5.3.4) แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม

                          5.4) ประเภทวิชาศิลปกรรม

                                           5.4.1) แผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์

 

รายละเอียดหลักสูตรวิชาชีะระยะสั้นที่เปิดสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน โทรศัพท์ 02-395-3935, 02-395-4055 ต่อ 131

ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30-20.00 น.