ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัติโดยย่อ

          วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ” ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่รวม 4 ไร่ 46 ตารางวา เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครั้งแรก ในปีการศึกษา 2522 จนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 มีสาขาจำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี มีพื้นที่รวม 2 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ชุมชนเมืองใหม่บางพลี ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

          ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยดำเนินการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ขนาดและที่ตั้ง

          วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (ปากน้ำ) ตั้งอยู่เลขที่ 274 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แผนที่วช.สป1-1024x518.png

ภาพที่  1   แผนที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่รวม 4 ไร่ 46 ตารางวา มีอาคารเรียนและปฏิบัติการ รวม 5 หลัง แบ่งเป็น ห้องเรียนแผนกวิชาต่าง ๆ, โรงฝึกฝีมือ, ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access), ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด), ศูนย์คอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการทางภาษา, ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา, ห้องประชุมราชพฤกษ์, ลานประชุมเอนกประสงค์ และ ห้องปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายต่าง ๆ

          สิ่งก่อสร้างอื่น ได้แก่ อาคารป้อมยาม, ห้องพักเวรคนงานภารโรงและยาม 9 หน่วย, ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียนนักศึกษา 9 หน่วย, หอพระ, ศาลพระภูมิ, พระวิษณุกรรม, สวนธรรมะ ร.9, มุมพักผ่อนและสันทนาการ และ ลานกีฬาเอนกประสงค์ 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี ตั้งอยู่ที่เคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 23  ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดพื้นที่ มีพื้นรวมที่ 2 ไร่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2529 การเคหะแห่งชาติได้ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมที่ดิน มอบให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน  ปัจจุบันสาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี มีอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง, อาคารโรงฝึกงานวิชาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 1 ชั้น 1 หลัง, อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 1 หลัง, บ้านพักคนงานและพนักงานขับรถยนต์ 4 หน่วย 1 หลัง, และห้องน้ำ-ห้องส้วม 2 หน่วย 1 หลัง

ปรัชญา

  ความรู้ดี  มีฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม  สร้างสรรค์สังคม

ปณิธานวิทยาลัย

  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มุ่งมั่นความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในสังคมและการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  เป็นสถาบันแห่งการสร้างภูมิปัญญาด้านวิชาชีพที่หลากหลาย   มุ่งพัฒนาผู้เรียน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม  และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ

          1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยที่ยอมรับของสังคมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล

          2. ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

          3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรอื่นๆ ในการร่วมจัดการศึกษา อาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. ปวส. ในรูปความร่วมมือแบบทวิภาคี ทวิศึกษา และเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ

          4. พัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงการวิทย์ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพ สามารถประกอบธุรกิจได้มีมาตรฐานระดับประเทศ

          5. พัฒนาบุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณวุฒิ และวิชาชีพ

          6. ทำนุบำรุง ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกลักษณ์      

สถาบันแห่งการสร้างภูมิปัญญาทางวิชาชีพ (Vocational Wisdom Institute)

อัตลักษณ์       

มาตรฐานทักษะดี  มีงานทำ