คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บุคลากรประจำแผนกวิชา

ครูเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู คศ.2
ครูณัฐธิดา ปานม่วง
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการครู
ครูกนกพร น้อยทรง
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู