ช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากรประจำแผนกวิชา

ครูวรพล ลือเลิศสกุลชัย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู คศ.1
ครูวรวุฒิ มกรเสน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย
ครูสหยศ เจริญวัฒน์
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู
ครูอรยา ศรีสวัสดิ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู
ครูทิพย์สุดา ทองมี
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู