ช่างยนต์

บุคลากรประจำแผนกวิชา

ครูณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ครู คศ.3
ครูอำนวย เมืองเกลี้ยง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ครู คศ.2
ครูเสฐียรพงษ์ เอียดคง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ครู คศ.1
ครูกัลญศักดิ์ นรินยา
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ (สาขาบางพลี)
พนักงานราชการครู
ครูศุภเดช เมืองเงิน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการครู
ครูศิริพันธ์ พุทธชาติ
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ครู
ครูอภินันท์ เนาไธสง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ (สาขาบางพลี)
ครู
ครูอภิชาติ ใจนวล
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ครู