สามัญสัมพันธ์

บุคลากรประจำแผนกวิชา

ครูบุผา กองกลิ่น
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)
ครู คศ.1
ครูอภิกัญ เลิศวาสนา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคมศาสตร์)
ครู คศ.3
ครูจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)
ครู คศ.3
ครูกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)
ครู คศ.3
ครูณิภกร ศรีเกตุ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
ครูผู้ช่วย
ครูเกวลิน วุ่นจินา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (พลศึกษา)
ครู