การเรียน-แบบทดสอบออนไลน์ E-Learning

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ฟรี!!

โดยหากท่านทำแบบทดสอบได้คะแนนเกิน 80% จะได้รับเกียรติบัตรที่ผ่านการรับรองจากวิทยาลัยฯ

มีรายวิชา ดังนี้

ลำดับที่ชื่อวิชาผู้จัดทำ
1วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 ครูกนกพร น้อยทรง
2วิชา ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ครูณัฐธิดา ปานม่วง
3วิชา การดูแลผู้สูงอายุ ครูกนกพร น้อยทรง