เอกสารมอบตัวนักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารมอบตัวนักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 (ไฟล์ pdf)