ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินการให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิในการเข้าเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ปรากกฎว่ามีผู้เข้ามายืนยันสิทธิตามประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 ใน 6 สาขางาน จำนวนทั้งสิ้น 129 คน ดังนี้