ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 ปรากฎว่ามีผู้ได้รับคัดเลือกใน 6 สาขางาน จำนวนทั้งสิ้น 134 คน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถดำเนินการขั้นตอนในการมอบตัวให้เสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 4-9 เมษายน พ.ศ. 2563

  • ลิงก์ยืนยันการมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ >>>คลิก!!<<<
  • ลิงก์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน >>>คลิก!!<<<
  • ลิงก์ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน >>>คลิก!!<<<