ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

กรอกข้อมูลเพื่อตอบกลับทางวิทยาลัยฯ ได้ตามลิงก์นี้ shorturl.at/biR23 เพื่อยืนยันการรับทราบข่าวสารข้อมูลการประชาสัมพันธ์ขอวิทยาลัยฯ