การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายวิชาการ งานวัดและประเมินผล และแผนกวิชาทุกแผนก ได้ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และปวส. ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ประจำปีการศึกษา 2563