กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน ได้ดำเนินกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา