เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 148

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 148 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เรื่อง “แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” เพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาการเปิดรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอบคุณครับ >>>> https://forms.gle/tsy4MKxJeCwEKYBc6

วันเสาร์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
เริ่มเรียนค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานซ่อมเครื่องปรับอากาศครูวรพล3012 ก.พ. 651,20015เต็ม
2งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กครูวรพล3026 มี.ค. 651,2001510
3งานเสื้อเบื้องต้นครูกุลธิณี751,20021
4การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้วครูธินากร751,20021
5งานคุ้กกี้ครูวิสาข์301,2001511

วันอาทิตย์

ที่รายวิชาครูผู้สอนจำนวน
ชั่วโมง
เริ่มเรียนค่าเรียนจำนวนรับอีก
1งานบำรุงรักษารถยนต์ครูศุภเดช301,2001510
2งานปรับอากาศรถยนต์ครูศุภเดช301,2001510
3การประยุกต์โซล่าเซลล์เชิงการเกษตรครูสุธน3020 ก.พ. 651,200154
4งานซ่อมพัดลมไฟฟ้าครูสุธน301,2001514
5งานซ่อมเครื่องปรับอากาศครูวรพล3013 ก.พ. 651,20015เต็ม
6งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กครูวรพล3027 มี.ค 651,2001510
7งานจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูจุรีรัตน์3020 ก.พ. 651,2001512
8งานตัดผมชายครูกาญจนา751,20021เต็ม
9งานตัดผมชาย(สาขาบางพลี)ครูระพีพัฒน์751,20021
10งานสระผม-เซทผมครูสมพร751,20021
11การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้วครูธินากร751,20021
12งานกระโปรงเบื้องต้นครูกุลธิณี751,20021
13การตลาดออนไลน์ครูพรทิพย์3013 ก.พ. 651,20015เต็ม
14กัวซาบำบัดครูพรทิพย์301,2001514
15งานคุ้กกี้ครูวิสาข์301,2001511
16งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครูวรวุฒิ301,2001514