กิจกรรมช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และแผนกวิชาช่างเครื่องปรับอากาศ ได้ดำเนินโครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ให้บริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อนำร่องให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2563