ภาพการจัดกิจกรรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ”

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 4 อาคาร 5 โดยรับเกียรติจากท่าน ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*