กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการประดิษฐ์หน้ากากผ้าอนามัย

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการประดิษฐ์หน้ากากผ้าอนามัย ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4