แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกอาชีพ ประชุมผู้ปกครอง พบครูที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช.2 และปวส. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกอาชีพ ประชุมผู้ปกครอง พบครูที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช.2 และปวส. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง พร้อมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศฝึกอาชีพ ประชุมผู้ปกครอง พบครูที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนตามวัน-เวลา และสถานที่ตามกำหนดในตารางแนบท้าย โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองได้กำกับดูแล ให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ (ผู้แต่งกายผิดระเบียบ วิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียน จนกว่าจะทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย) พร้อมทั้งให้จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช.2 เป็นจำนวนเงิน 1,100 บาท และระดับชั้น ปวส.2 เป็นจำนวนเงิน 2,400 บาท