ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)