วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน เข้าร่วมประชุม มอบตัวนักเรียน ลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน และ สั่งจองชุดนักเรียน / อุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช. 1  ทุกท่าน

          วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน เข้าร่วมประชุม มอบตัวนักเรียน ลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน และ สั่งจองชุดนักเรียน / อุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 3 และ บริเวณโรงอาหารชั้นล่าง  อาคาร 4  ตามกำหนดการ  ดังนี้

วัน/เดือน/ปีสาขางานกิจกรรมช่วงเช้า
08.30-12.00น.
กิจกรรมช่วงบ่าย
13.00-16.30น.
วันจันทร์ที่
15 มิถุนายน 2563
ยานยนต์ประชุม/มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน สั่งจองชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน
เครื่องมือกล สั่งจองชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน ประชุม/มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน
วันอังคารที่
16 มิถุนายน 2563
โครงสร้าง ประชุม/มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน สั่งจองชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ สั่งจองชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน ประชุม/มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่
17 มิถุนายน 2563
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชุม/มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน สั่งจองชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน
ไฟฟ้ากำลัง สั่งจองชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน ประชุม/มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน

หมายเหตุ

 • สถานที่จัดประชุม/มอบตัว ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนเรียน ใช้ห้องโถงบริเวณ ชั้นล่าง อาคาร 3 และสถานที่สั่งจองชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน ใช้บริเวณโรงอาหาร ชั้นล่างอาคาร 4 (หน้าร้านค้าสหการวิทยาลัยฯ)
 • ให้ผู้ปกครองและนักเรียนสั่งจองชุดนักเรียน / เสื้อฝึกงาน /เสื้อพละศึกษา และอุปกรณ์การเรียน (งบสนับสนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ได้ที่ร้านค้าสหการวิทยาลัยฯ กรณีต้องการสั่งซื้อชุดนักเรียนเพิ่มเติม ให้จัดเตรียม และชำระเงินพร้อมใบสั่งซื้อ สำหรับนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงที่เรียนช่างอุตสาหกรรม (เสื้อ+กางเกง) และนักเรียนหญิง สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เสื้อ+ กระโปรง) สำหรับชุดลูกเสือวิสามัญ (ทั้งหญิงและชาย) ให้นักเรียนจัดซื้อหรือจัดหาเองจากภายนอก
 • ให้จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานในการมอบตัว (ตามรายการที่ได้แจ้งไว้ท้ายประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก) ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ และลงนามรับรองสำเนาเอกสารเรียบร้อยแล้วมายื่นกับครูที่ปรึกษาในการรับมอบตัว
 • การแต่งกายของนักเรียนในวันมอบตัว อนุญาตให้ใช้เครื่องแบบสถานศึกษาเดิม หรือเครื่องแบบใหม่ หรือ ชุดสุภาพเรียบร้อย (ไม่สวมรองเท้าแตะ)
 • เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้
  • สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
  • ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาดด้วยเจลล้างมือ หรือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 70 % ขึ้นไป
  • รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
 • ขอขอบคุณในความร่วมมือ และ โปรดตรงต่อเวลา