ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่

แผนภูมิสถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา